Een fijne, passende school vinden is erg belangrijk voor jullie als ouders. Een zoektocht waarin beeldvorming plaatsvindt, om uiteindelijk een keuze te kunnen maken. Het helpt om bij meerdere scholen sfeer te proeven. Om er zo achter te komen welk concept het best past bij jullie opvoeding en antwoord te vinden op wat je je kind wilt meegeven in de periode op de basisschool.

Voordat je tot een keuze komt nodigen we je graag uit op een van onze informatieochtenden.  

Ook broertjes en zusjes van een kind, dat al naar onze school gaat, moeten worden aangemeld in het kwartaal dat hij/zij 3 jaar wordt, alleen dan kan er een plek gegarandeerd worden.
 

Aanmelden

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl/

For English and other languages

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: https://naardebasisschool.utrecht.nl/. De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje/zusje naar onze school gaat of omdat de leerling al naar onze speelleergroep gaat. De regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl/.

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Procedure zij-instromers/overstappen

Wilt u oudere kinderen over laten stappen naar LEF, maak dan ook eerst een afspraak voor een informatieochtend.

De zorgvuldige procedure (voor ouders en LEF) duurt maximaal 6 weken en kent de onderstaande stappen.

 1. Het bijwonen van de informatieochtend van LEF.
 2. Een kennismakingsgesprek met ouders en directie van LEF.
 3. Directie informeert team en zij onderzoeken samen of een aanmelding mogelijk is (plekken in de groepen/ samenstelling, aantallen en zorgbehoeften van de groep).
 4. Directie informeert ouders of de procedure gestart kan worden.
 5. Ouders informeren huidige school over een mogelijke overstap naar LEF en geven toestemming om informatie over de kinderen uit te wisselen tussen de intern begeleiders van beide scholen. 
 6. De huidige intern begeleider wordt hierover van tevoren geïnformeerd door ouders of huidige directeur.
 7. De kinderen moeten max. 2 dagen meedraaien op LEF, in de toekomstige groep. Een datum wordt afgestemd met ouders en LEF.
 8. Na de meedraaidagen bespreekt het team met intern begeleider en directie hoe de kinderen de dag op LEF hebben beleefd en wat zij hebben gezien. De overdracht die tussen de intern begeleiders heeft plaatsgevonden wordt op dat moment meegenomen. Centrale vraag in dit proces: kunnen we de zorg bieden die jullie kinderen nodig hebben?
 9. Directie neemt contact op met ouders om te horen hoe de kinderen de dag hebben beleefd en of ouders de intentie hebben om te onderzoeken om tot definitieve plaatsing over te gaan.
 10. Het team neemt een besluit  om al dan niet over te gaan tot definitieve plaatsing en informeert ouders met onderbouwing.
 11. Bij plaatsing: afstemmen over de vervolgstappen voor huidige school en LEF. 
 12. Normaliter starten zij instromers na de zomervakantie. Tenzij in verband met het welzijn van de kinderen een eerder plaatsing nodig is. Dan wordt er eerst afgestemd met de leerkrachten of dit mogelijk is in het belang van de groep.